Home

Home

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Kralen Studio en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van Kralen Studio en in alle gevallen waarin u een aankoop doet bij Kralen Studio. Kralen Studio is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op deze website zijn geplaatst.

Artikel 2: Offertes

1. De door Kralen Studio gemaakte offertes via e-mail, nieuwsbrieven of op de website www.fashionsteel.be zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst. Typefouten voorbehouden.
2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Kralen Studio aan de wederpartij via e-mail.
3. De op de website vermelde prijzen zijn in Euro.

Artikel 3: Levering

1. Levering geschiedt via een door de wederpartij aangeduide transportfirma, wordt er geen transport door de wederpartij voorzien zal kralen-studio de goederen toeleveren op kosten van de klant volgens de geldende verzendtarieven van PostNl of BPost. Kralen Studio kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zoek geraakte, door verzending beschadigde goederen of verloren zendingen.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
3. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
4. Bij pakket zendingen ontvangt u steeds een barcode (tracknummer) om uw zending online te volgen. Bij brievenbus zendingen die behandelt worden door Bpost en PostNl zijn 99% betrouwbaar maar toch op eigen risico.


Artikel 4: Levertijd

1. Kralen Studio streeft naar een zo goed en snel mogelijke levering.
2. De levertijd bij verzending via de post is in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van het door u verschuldigde bestelbedrag.
3. De door Kralen Studio opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Kralen Studio schriftelijk in gebreke te stellen.
4. Bij stakingen,weersomstandigheden, enz.. kunnen de levertijden niet gegarandeerd worden. (overmacht)

Artikel 5: Deelleveringen

Het is Kralen Studio toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Kralen Studio bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Kralen Studio is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet Kralen Studio maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal Kralen Studio op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
2. Kralen Studio is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Kralen Studio staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Kralen Studio is kenbaar gemaakt.
3. Kralen Studio is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken. 
4. De aansprakelijkheid van Kralen Studio is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. De door Kralen Studio geleverde zaken blijven het eigendom van Kralen Studio totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met %shop% gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
2. Door Kralen Studio afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Kralen Studio gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Kralen Studio de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Kralen Studio zijn gebleven, is Kralen Studio te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Kralen Studio onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 8: Koopprijs en betaling

1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
2. Betaling dient te geschieden voor aflevering en per uitzondering ten laatste binnen dertig dagen na afleverdatum.
3. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:
- over de eerste verschuldigde Euro 1000,- 15%
- over het meerdere tot Euro 2.000,- 10%
- over het meerdere tot Euro 4.000,- 8%
- over het meerdere tot Euro 20.000,- 5%
- over het meerdere 3%
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Kralen Studio op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kralen Studio omstandigheden ter kennis komen die Kralen Studio goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Kralen Studio de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan Kralen Studio naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Kralen Studio schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Overmacht

1. Indien Kralen Studio door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Kralen Studio zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Kralen Studio afhankelijk is.
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Heeft Kralen Studio bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (of per e-mail) aan Kralen Studio te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Kralen Studio in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Kralen Studio de klager naar de producent.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kralen Studio aan Kralen Studio worden geretourneerd.

Artikel 12: Verwijzingen

De Website kan verwijzingen [bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of button] bevatten naar de websites van derden. Kralen Studio heeft geen zeggenschap over deze websites. Kralen Studio is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

1. De [intellectuele eigendom] rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, fotos en overig [stilstaand en/of bewegend] beeldmateriaal, formats, software, merken [inclusief domeinnamen] en overige materialen, berusten bij Kralen Studio, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Kralen Studio niet gelieerd is.

2. U mag [delen van] de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

3. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

4. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 14: Diversen

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2. De administratie van Kralen Studio geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3. Kralen Studio is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Kralen Studio zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kralen Studio en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16: Verzendkosten

1.Afhalen: U kan uw order gratis afhalen bij ons op de winkel in Brasschaat
2.Brievenbuspost NON prior BE 0-100g: €3,50 (op eigen risico, deze zending kan niet getraceerd worden)
3.Brievnebuspost PRIOR BE 100g-350g: €4,50 (op eigen risico, deze zending kan niet getraceerd worden)
4.Pakketpost BE: €6,50
5.Brievenbuspost NL 0-100g: €4,95 (op eigen risico, deze zending kan niet getraceerd worden)
6.Pakketpost NL: €8,50
7.Brievenbuspost EU 0-350g: €10,00 (op eigen risico, deze zending kan niet getraceerd worden)
8.Brievenbuspost EU 350g-1000g: €20,00 (op eigen risico, deze zending kan niet getraceerd worden)
9.Pakketpost EU: €37,50
10.Verzending gratis binnen BE en NL bij een bestelling boven €75